dimarts, 19 de novembre de 2013

l'esperança de vida augmenta

El darrer informe sobre l'estat de salut de la població catalana assenyala que l'esperança de vida continua
augmentant.Actualment , l'esperança de vida continua augmentant.Actualmentent, l'esperança de vida és
de 79,5 anys per als homes i de 85,3 anys per les dones.També indica que 8 de cada 10 persones fan una valoració positiva de la seva salut.Els catalans, en general, tenen una percepció de la seva salut com excel.lent, molt bona o bona, tot i que les dones tenen una percepció de la seva salut com excel.lent,tot
i que les dones tenen una pitjor percepció de la seva salut que els homes.
D'altra banda , el 37% de la població pateix alguna malaltia o problema de salut crònic i se sap que l'atenció
a la cronicitat consumeix més del 50%. dels recursos del sistema sanitari.Els problemes crònics més crònics
més frequents són relacionats amb l'aparell locomotor, els de l'aparell circulatori i la depressió o l'ansietat.
Altres problemes crònics més frequents son els relacionats amb l'aparell loccomotor, els de l'aparell circulatori i la depressió o l'ansietat.Altres problemes que tenen menys prevalença però molt d'impacte son el risc de patir un problema de salut mental, la diabetis, la incontinencia urinaria, la bronquitis cronica,l'infart
de miocardi i els tumors.
L'informe també diu que la meitat de la poblllació de 18 a 74 anys té excés de pes, que el el 14,8 dels
ciutadans de 15 anys i més anys i més pateix una limitació greu o discapacitat que l'afecta de manera
permanent per desenvolupar les activitats quotidianes, i que el 9,3 dels adults es troben en situació de
dependencia.
Anna M.
Font la Vanguardia